adj.

ՕՁԱԹԻՒՆ ՕՁԱԹՈՅՆ. Ունող զթոյն օձի կամ որպէս զօձի.

Զչար եւ զօձութիւն եւ զարեանարբու գազան։ Յաղագս օձաթոյն եւ կարճախայթոց հեշտ ցանկութեանց. (Մեսր. երէց.։ Վրդն. ել.։)