ն.

ՈՒԶԵԼ. Բայ ռամկական՝ առեալ ի գրաւորէս Յուզել, իբր Խնդրել, այսինքն Կամիլ, պահանջել, եւ Որոնել.

Առնու այր՝ զոր ուզէ։ Չունի իշխանութիւն տուօղն (փոխոյ) ուզել յառողէն յառաջ քան զպոմանն. (Մխ. դտ.։)

Ոչ բարիոք զայս տուողին, այլ ըստ կամաց չար ուզողին. (Մագ. ոտ.։)

Զի՞նչ այլ բազմապատիկ թիւք ուզես. (Լմբ. պտրգ.։)

Հաց ցանկութեան ոչ եկեր. խորտիկ՝ զոր ցանկութիւնն ուզէ. (Վրդն. դան.։)

Ուզելով ուզէին զթագաւորն իւրեանց. (Ուռհ.։)

Տեսանէր զինքն յերազի, որպէս թէ համարս ուզէին ի նմանէ. (Հ. ապր. ՟Ժ՟Ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմախուզեմ, եցի

Թանգուզեմ, եցի

Խորասուզեմ, եցի

Խուզեմ, եցի

Հրասուզեմ

Յուզեմ, եցի

Սուզեմ, եցի

Ստորասուզեմ

Քողասուզեմ, եցի

Voir tout