ն.

ԱՂԵՒԱՂԵԼ. Աղաւաղել, իբր ընկենուլ, ցնդել. յանհոգս ցրուել.

Զաղեւաղել հնձողացն՝ զսորսորել մանգաղին՝ ափս ածեալ ժողովէր. (Ոսկ. հերոդ. (յն. զի բաց անկեալս. թափթփուքը։))