vn.

to marry, to wed.

չ.

Կապիլ ամուսնութեամբ. պսակիլ. փեսայանալ եւ հարսնանալ. կարգուիլ, պսակուիլ. էվլէնմէք. տիւնեայտ կիրմէք. նիքեահլանմագ. γαμέω, ἑπιγαμβρεύω, συνοικέω nubeo, affinitatem ineo, cohabito

Լա՛ւ է չամուսնանալ։ Ապա թէ՝ ոչ ունիցին ժոյժ, ամուսնասցին։ Ամուսնասցին ընդ նմա, եւ յարուսցես զաւակ եղբօր քում. եւ այլն։

Եւ ոչ միում ումեք կամէր ամուսնանալ. (Նոննոս.։)

Որ օրինօքն ամուսնացեալ իցէ. (Եզնիկ.։)

Ամուսնանան եւ զինուորին. (Պիտ.։)

Ընդ ամենայն մօտաւոր ընտանիսն ամուսնանային աներկիւղութեամբ. (Մեսր. եր.։)

Եւ գալ առ միմեանս ամուսնաբար. մերձաւորիլ. զուգիլ. գիտել. գիտենալ. մտանել. իրարու գալ. չիֆլէնմէք.

Եթէ առնուցու ոք կին, եւ ամուսնասցի ընդ նմա, եւ ատեսցէ զնա. (Օր. ՟Ի՟Բ. 13։)

Կին՝ որ յղի իցէ, մի՛ ամուսնասցի, մինչեւ ծնցի մանուկն. (Կանոն.։)

Ո՞ ամուսնացաւ ընդ երկիր կոյս, որ ծնաւ զԱդամ. (ՃՃ.։)

Ո՞ւր իշխիցեն շշնջել, թէ հրեշտակք ընդ կանայս ամուսնացան. զի նոքա հրեղէնք կոչին, եւ մարդիկ կաւեղէնք։ Չէ՛ մարթ անմարմնոցն ընդ կանայս մարմնաւորս ամուսնանալ. (Եզնիկ.։)

Յունական ոճով ասի. (Եսթ. ՟Ժ. 6.)

Եսթեր է գետն, զոր ամուսնացաւ թագաւորն. այս ինքն զոր ընդ իւր ամուսնացոյց, կամ ընդ որում ամուսնացաւ։

Անսովոր է եւ ասելն (Երզն. մտթ.)

Ըստ օրինացն՝ մեծ թշնամանք էին որդւոց, եթէ մարք ի տագերաց ամուսնանայցեն. այս ինքն առցին ի կնութիւն տագերաց։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ամուսնանամ
դու ամուսնանաս
նա ամուսնանայ
մեք ամուսնանամք
դուք ամուսնանայք
նոքա ամուսնանան
Imparfait
ես ամուսնանայի
դու ամուսնանայիր
նա ամուսնանայր
մեք ամուսնանայաք
դուք ամուսնանայիք
նոքա ամուսնանային
Aoriste
ես ամուսնացայ
դու ամուսնացար
նա ամուսնացաւ
մեք ամուսնացաք
դուք ամուսնացայք
նոքա ամուսնացան
Subjonctif
Présent
ես ամուսնանայցեմ
դու ամուսնանայցես
նա ամուսնանայցէ
մեք ամուսնանայցեմք
դուք ամուսնանայցէք
նոքա ամուսնանայցեն
Aoriste
ես ամուսնացայց
դու ամուսնասցիս
նա ամուսնասցի
մեք ամուսնասցուք
դուք ամուսնասջիք
նոքա ամուսնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ամուսնանար
դուք մի՛ ամուսնանայք
Impératif
դու ամուսնացի՛ր
դուք ամուսնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ամուսնասջի՛ր
դուք ամուսնասջի՛ք