s.

the married state, wedlock;
cf. Ամուսնութիւն.

cf. ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ.

Զօրէնս եւ զկարգ ամուսնաւորութեանն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամուսնաւորութիւն ամուսնաւորութիւնք
accusatif ամուսնաւորութիւն ամուսնաւորութիւնս
génitif ամուսնաւորութեան ամուսնաւորութեանց
locatif ամուսնաւորութեան ամուսնաւորութիւնս
datif ամուսնաւորութեան ամուսնաւորութեանց
ablatif ամուսնաւորութենէ ամուսնաւորութեանց
instrumental ամուսնաւորութեամբ ամուսնաւորութեամբք