adj.

abashed, put to the blush, confounded;
shamefaced.

adj. adv.

Ոյր երեսք ծածկեալ են ամօթով. լի ամօթով. ամօթապարտեալ. սեւերես, խախք ու խաւեր. րուսվայ.

Ամօթերես արձակել զթշնամին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3։)

Ամօթերես կորացեալ կային. (Համամ առակ.։)