adv.

yes, even so, truly.

adv.

ԱՅՈ՛. Այդ այդպէս է. եւ կարի իսկ քաջ. արդարեւ. յիրաւի. անշուշտ. ամէն ասեմ. հա՛ հրամերես. հէ՛. պէլի. եվվեթ. (լծ. հյ. յաւէտ) ναί, νή, ἧ μήν. nae, etiam, certe, ita.

Մակբայ բաղստորագրութեանն. այո՛յ, հայո՛յ. եւ խուներդմնականն, հա՛. (Թր. քեր.)

Եղիցի ձեր բան, այո՛ն՝ այո՛, եւ ոչն՝ ո՛չ. զի աւելին քան զայն ի չարէն է. (Մտթ. ՟Ե. 37։ եւս եւ Յկ. ՟Ե. 12։ ՟Բ. Կոր. ՟Ա. 17։)

Այո՛, օրհնելով օրհնեցից զքեզ։ Ասէ իւրաքանչիւր ոք ցեղբայր իւր. այո՛, քանզի ի մեղս եմք. եւ այլն. (ուր ասէ Եփրեմ.)

Այո՛ այո՛, արդ յիշեցաք, զի հասին մեզ այն մեղք կարեացն եղբօրն մերոյ։

Ա՞յդ է ուրախութիւնն. եւ նա ասէ, այո՛ այս է։ Ուստի՞ գաս, թերեւս յարքայութենէ՛ անտի. եւ ասէ, այո՛ իսկ, յարքայութենէ անտի գամ. (Ագաթ.։)

Այո՛ առ ամենեսին ամենայնիւ ամենայնի կարօղ ես. (Նար. ԻԵ։)

Այո՛ մարդ հայի յերեսս մարդոյն, Աստուած ի սիրտս. (Մագ. ԾԲ։)

Տէրն ի չարէն ասաց զաւելին քան զայոն եւ զոչն. (Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա։)

ԱՅՈ՛ ԱՅՈ՛. Կրկնութիւն վերնոյն առ առաւել հաստատութիւն.

Այո՛ այո՛, եւ ես իմ եմ ի նոցանէ. (Նար. ԼԳ։)

Կամ իբր վա՛շ վա՛շ. εὗγε εὗγε. euge euge!

Եւ ասացին, այո՛ այո՛, տեսին աչք մեր. (Սղ. ԼԴ. 21։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբայութիւն, ութեան

Աբեղայութիւն, ութեան

Ագեսիղայոս, սիւ

Ակամայութիւն, ութեան

Աղմկայոյզ

Ամայութիւն, ութեան

Ամենայորդոր

Անբաւայոք

Աներկբայութիւն, ութեան

Անզգայութիւն, ութեան

Անզգայուն, յնոյ, ոց

Անխայութիւն, ութեան

Անխնայութիւն, ութեան

Անձրեւայոյզ

Անձրեւայոյզք

Առաջիկայութիւն, ութեան

Աստղահմայութիւն, ութեան

Արկեսիղայոս, ղեայ

Արքայորդի, որդւոց

Արքայութիւն, ութեան

Voir tout