adj.

that does not love money, generous, liberal.

adj.

ἁφιλάργυρος, Ոչ սիրող արծաթոյ եւ մեծութեան. անընչասէր. ըստըկի վըրայ աչք չունեցօղ.

Բարք անարծաթասէրք լինիցին. (Եբր. ԺԳ. 5։)

Յոյժ անարծաթասէր էր. (Վրք. ոսկ.։)

Ոչ տրտմի անարծաթասէրն ի տուգանսն անկեալ. (Նեղոս.։)