adj.

of no trade, or profession;
artless;
guileless;
immaterial, simple, natural;
rough, rude.

adj.

ἅτεχνος, arte carens, imperitus. Որպէս անգէտ արուեստի. անտեղեակ. անվարժ. եւ ո՛չ ճարտար ոք. արհեստ չգիտցօղ. սէնաաթ պիլմէզ. աճէմի. խամտէսթ.

Բժիշկ անարուեստ. (Ածաբ. մկրտ.։)

Անարուեստ գրչաց։ Ինքն անարուեստ ցուցաւ. (Երզն. քեր.։)

Անարուեստ գոլով՝ զարուեստաւորին խնդրեն զնշանակն։ Անարուեստ եմ բանիւք. (ՃՃ.։)

Արուեստաւորաց եւ անարուեստից. (Խոսր.։)

Անարուեստից գործաւորաց, եւ ընտրելոց յամենայն արուեստաւոր գործաւորաց. (Խոր. ՟Ա. 15. եւ ՟Բ. 24։)

Անարուեստ եւ դժուարաշարժ յիւրաքանչիւր առաքինութիւնս. (Մաշկ.։)

Որպէս անարուեստական. օտար յարհեստէ. անիմաստ. անդէպ. անշնորհք. պիչիմսիզ, պէթ. ἅτεχνον. ab arte alienum

Անարուեստ եւ անօրէն մշակութիւն. (Մանդ. ԺԶ։)

Զանարուեստ եւ զանդուռն լեզուն կարկեցուցանել. (Պրպմ. ԼԸ։)

Յանարուեստ գովութեանց. (Վեցօր. ՟Ե։)

Յանկարծակի երեւեցուցանել (զգաղտնիս հաւատոյ՝) անարուեստ է. (Առ որս. ՟Զ։)

Անարուեստ բանքս առ ի յասել. (ՃՃ.։)

Ոչ անձայն եւ անարուեստ. (Լաստ. ԻԳ։)

Ոչ փոքր ինչ թողուլ անարուեստ եւ անհպատակ. (Նիւս. բն.։)

Կամ անպաճոյճ. անզարդ. անշուք. պարզ. պայազը, սատէ.

Պարզամտութեամբ եւ կենօք անարուեստիւք (կային ի դրախտի). (Ածաբ. ծն.։ եւ Երզն. մտթ.։)

Ուղղութիւն իցէ՝ անարուեստ եւ առանց պատրաստելոյ բան. (Կլիմաք.։)

Ոչ եղեալ մարդկային արհեստիւ. անձեռագործ. աննիւթ.

Որ յանարուեստ աթոռ նստիս։ Անմահ Արքային անարուեստ աթոռք. (Շար.։)

Զանարուեստ ձեռաց մարդկան զխորանն կանգնեաց. (Ճ. ՟Թ.։)

adv.

cf. ԱՆԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՐ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անարուեստութիւն, ութեան

Voir tout