vn.

to be dilated, to rarefy;
to become liquid, to liquefy.

չ.

Անօսրիլ. ցանցըռնալ. սէյրէքլէնմէք. ἁραιοῦμαι. raresco

Կառուցեալ ի ցրտութենէն ի գիջագոյնն՝ առ ի յոչ հեղուլ, այլ անգայտացեալ. յն. եւ ո՛չ անգայտացեալ. (Արիստ. աշխ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անգայտանամ
դու անգայտանաս
նա անգայտանայ
մեք անգայտանամք
դուք անգայտանայք
նոքա անգայտանան
Imparfait
ես անգայտանայի
դու անգայտանայիր
նա անգայտանայր
մեք անգայտանայաք
դուք անգայտանայիք
նոքա անգայտանային
Aoriste
ես անգայտացայ
դու անգայտացար
նա անգայտացաւ
մեք անգայտացաք
դուք անգայտացայք
նոքա անգայտացան
Subjonctif
Présent
ես անգայտանայցեմ
դու անգայտանայցես
նա անգայտանայցէ
մեք անգայտանայցեմք
դուք անգայտանայցէք
նոքա անգայտանայցեն
Aoriste
ես անգայտացայց
դու անգայտասցիս
նա անգայտասցի
մեք անգայտասցուք
դուք անգայտասջիք
նոքա անգայտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անգայտանար
դուք մի՛ անգայտանայք
Impératif
դու անգայտացի՛ր
դուք անգայտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անգայտասջի՛ր
դուք անգայտասջի՛ք