s.

wood embers;
— հարկանեմ, to cover the fire with ashes.

s.

Գազախ. կամ կրակ ծածկեալ ի գազախի. աճիւն. մոխիր. քէօզ. քիւլ.

Միզեն ի կրակն, եւ յանթեղ զաղբ իւրեանց արկանեն. (Փարպ.։)

Նման են կրակի, որ ծածկեալ կայ յանթեղի. (Վեցօր. ՟Ը։)

ԱՆԹԵՂ ՀԱՐԿԱՆԵԼ. Առնուլ պահել մոխրապատ զմնացորդ կրակին. որ եւ ԱՆԹԱՂԵԼ, կամ ԱՆՏՂԵԼ ասի ռմկ.

Ի խմորելոյն ա՛յլ խմոր պահի՝ զայլ հայս խմորել. որպէս ի կրակէ անթեղ հարկանեմք. եւ թէպէտ կենդանի իցէ (կրակն), սակայն անյայտ է. (Կիւրղ. ել.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անթեղայ

Կանթեղ, աց

Կանթեղագործ, աց

Կանթեղակիր

Կանթեղավաճառ, աց

Կանթեղավառ

Կանթեղաւոր

Կանթեղխոտ, ոյ

Ցայգականթեղ, ի

Voir tout