adj. adv.

ἁψοφητί. sine strepitu. Առանց թրնդիւն հանելոյ. անշշունջ. լռիկ. անձայն. սուս փուս. ֆըսըլթըսըզ.

Աստուած մինչ յանդունդս եւ ի ներքին ալս ոգւոց ի ներքս մտեալ անթրունդս. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Անթրունդ. անզգայ կամ անյայտ. (Լծ. փիլ.։)