adj.

heirless.

adj.

ԱՆԺԱՌԱՆԳ գրի եւ ԱՆԺԱՌԱՆԿ. Ոյր չկայցէ արու զաւակ՝ ժառանգ զկնի իւր. անզաւակ. անորդի. ἅπαις. ժառանգ չունեցօղ. էվլատսըզ. վարիսի օլմայան.

Յարու մանկանէ անժառանգ վախճանէր. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ես այր մի անժառանգ եմ, բայց միայն ի դստերէն. (Արծր. ՟Ե. 1։)

Անժառանգ առնէին զաշխարհս ի նախարարաց. (Ղեւոնդ. ՟Թ։)

Զանժառանգսն բնաւին։ Վախճանեալն անժառանկ. (Մխ. դտ.։)

Անժառանգ գոլով. (Վրդն. պտմ.։)

Անժառանգ էի, անծին, ամուլ. (Ոսկ. ես.։)

Եւ հանեալն ի ժառանգութենէ. եվլատլըգտան՝ միրասընտան տիւշէն.

Տէրն մեր արեամբն իւրով գրեաց զհրէայսն անժառանգս. (Շ. բարձր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անժառանգեմ, եցի

Անժառանգութիւն, ութեան

Voir tout