s.

heirless state, want of succession;
disinherison.

cf. ԱՆԶԱՒԱԿՈՒԹԻՒՆ.

Եթէ յաղագս անժառանգութեանն տեսանիցէ զայրն տրտմեալ. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անժառանգութիւն անժառանգութիւնք
accusatif անժառանգութիւն անժառանգութիւնս
génitif անժառանգութեան անժառանգութեանց
locatif անժառանգութեան անժառանգութիւնս
datif անժառանգութեան անժառանգութեանց
ablatif անժառանգութենէ անժառանգութեանց
instrumental անժառանգութեամբ անժառանգութեամբք