cf. ԱՆԻԾԱՆԵՄ.

Զի՞նչ անիծեցից, զոր ոչ անիծանէ Աստուած. (Թուոց. ՟Ի՟Գ. 8։)

Եւ ոչ զօրն իւր անիծեաց. (Նար. ՟Ի՟Թ։)

Ընդէ՞ր զթզենին անիծեցեր. (ՃՃ.։)

Յայնցանէ էիք՝ զորս անիծէիք։ Անիծեսցէ Տէր Յիսուս։ Անիծեցին եւ արտաքսեցին. (Մագ.։)

Մի՛ անէծք ընդ անիծողսն. (Վրք. հց. ՟Բ։)