adj.

dark, obscure.

adj.

ἁφώτιστος. lucis vel luminis expers. Ուր չկայցէ լոյս. լուս չունեցօղ. ըշըգսըզ.

Անպայծառ յերեքկին լուսոյն, եւ ի ճշմարտութենէն անլոյս։ Նոր լուսաւորեալ՝ եւ անլոյս, աստուածային՝ եւ անաստուած. (Առ որս. ՟Ը։)

Խաւարարգել ի տուէ, եւ անլոյս ի գիշերի. (Եղիշ. ՟Ը։)

Անլոյս աղջամուղջ. (Սարգ.։)

Ճրագարանս անլոյս. (Նար. ՟Լ՟Թ։)

Արգելանաց անլուսից. (Ագաթ.։ եւ Կորիւն.։)

Յայնլոյս խաւար. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)

Անլոյս ներքին կողմն գնդին լինի. (Շիր.։)

Յանլոյս նիւթոյ կորզեսցի. (Սարկ. լս.։)

Յանլոյս ժամու. (Ճ. ՟Թ.։)

Իբր ոչ տեսօղ զլոյս կենաց, եւ ոչ լուսաւորեալ մկրտութեամբ.

Անլոյս անկումն. (վիժածն). (Դիոն.։)

Բազումք կան մնացեալ անլոյսք եւ անկնիք (յն. մի բառ). (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 6։)