adj.

Ոչ խայտառակեալ. առանց ամօթոյ. պարզերես. խաղք չեղած, ճերմակերես.

Անխայտառակելի պահելով ի տիեզերական յանդիմանութեանն. (Նար. ՟Ձ՟Գ։)