adj.

unruffled, calm, peaceable;

adv.

Անխռովաբար.

adj.

Ազատ ի խռովութենէ. անշփոթ. անվրդով. խաղաղ. հանդարտ. քէմալի րահաթ իլէ.

Զանխռովն Աստուած ի խռովութիւն է շարժեալ. (Մանդ. ՟Ժ՟Բ։)

Անեղանելի բնութեան եւ անխռովի. (Փիլ. լին.։)

Վասն անխռով առնելոյ զքեզ՝ հալածեցի զնա յաշխարհէ. (Խոր. ՟Բ. 78։)

Անխռով յապահովութեամբ։ Յանխռով հանգստարանի. (Պիտ.։)

Կերակուր անխռով. (ՃՃ.։)

Պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ գիշերի. (Ժմ. որ լինի եւ մ։)

adv.

cf. ԱՆԽՌՈՎԱԲԱՐ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխռովաբար

Անխռովութիւն, ութեան

Voir tout