s.

calmness, tranquillity.

s.

Խաղաղութիւն. հանդարտութիւն. անդորրութիւն.

Առաքինի այրն յանխռովութեան է միշտ. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)

Հրեշտակական անխռովութիւն. (Մաքս. ի դիոն.։)

Յանխռովութեան անձանց զկեանս մեր անցուցանել. (Բրս. պհ.։)

Տեսանե՞ս զանխռովութիւն սրտի նորա.( Ոսկ. յհ. ՟Ա. 36։)

Յորում ի խաղաղութենէ անխռովութեան հոգին ամբոխի. (Լմբ. սղ.։)

Զանխռովութեան միտս ստասցուք. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անխռովութիւն անխռովութիւնք
accusatif անխռովութիւն անխռովութիւնս
génitif անխռովութեան անխռովութեանց
locatif անխռովութեան անխռովութիւնս
datif անխռովութեան անխռովութեանց
ablatif անխռովութենէ անխռովութեանց
instrumental անխռովութեամբ անխռովութեամբք