adj.

not subject to the effects of age, perpetual, durable.

adj.

ԱՆԾԵՐ ԱՆԾԵՐԱԿԱՆ cf. ԱՆԾԵՐԱՆԱԼԻ.

Զանծեր եւ զանթառամ կեանս ստանալ։ Կեանք անծեր եւ անմահագոյն. (Փիլ. լին.։)

Պսակն յանծերականս եւ յանմահս եւ յանսպառս եւ այլն. (Ոսկ. մ. գ. 18։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անծերական

Անծերանալի

Voir tout