s.

Աղմուկ. խռովութիւն. յոյզք.

Յաշխարհի նեղութիւն մեծ եղիցի, թագաւորաց անհանգստութիւն. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անհանդարտութիւն անհանդարտութիւնք
accusatif անհանդարտութիւն անհանդարտութիւնս
génitif անհանդարտութեան անհանդարտութեանց
locatif անհանդարտութեան անհանդարտութիւնս
datif անհանդարտութեան անհանդարտութեանց
ablatif անհանդարտութենէ անհանդարտութեանց
instrumental անհանդարտութեամբ անհանդարտութեամբք