adj.

handless;
without succour.

adj.

ἅχειρ, ἅχειρος, ἅχειρης. manibus carens, mancus. Որոյ ոչ գոն ձեռք. ձեռնատ. եւ անգործ ձեռօք. էլսիզ.

(Զկուռս) անոտս անձեռս ի վերայ ուսոց իւրեանց կրեն. (Թղթ. բարուք.։)

adv.

Առանց ձեռին.

Վէմն ի լեռնէն անձե՛ռըն հատեալ. (Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անձեռնարկելի

Անձեռնընդել

Անձեռնկալ

Անձեռնհաս

Voir tout