s.

act of bearing the same name, homonymy.

s.

Աանուանակիրն գոլ. անուանակցութիւն.

Զանուանակրութիւնն յինքեան բերեալ, եւ զհանդէս մարտին. (Շար.։)

Թագաւորքն զկնի նորա զանուանակրութիւն նորա պարծանս ինքեանց վարկանելով՝ կոչէին կեսարք. (Ոսկիփոր.։)

Ըստ անուանակրութեան սրբոյն գրիգորի. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անուանակրութիւն անուանակրութիւնք
accusatif անուանակրութիւն անուանակրութիւնս
génitif անուանակրութեան անուանակրութեանց
locatif անուանակրութեան անուանակրութիւնս
datif անուանակրութեան անուանակրութեանց
ablatif անուանակրութենէ անուանակրութեանց
instrumental անուանակրութեամբ անուանակրութեամբք