va.

to seize;
to take by force.

ն.

Ի բաց շոպել, յափշտակել. շորթել. խլել. առնօղ առնողի ըլլալ.

Որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն զինչս. (Պիտ.։ Մարթ է իմանալ՝ եւ Աղմուկ յարուցանելով կորզել։)