ԱՌՈՒԱՐԵԱՆ կամ ԱՌՈՒ ԱՐԵԱՆ. cf. ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ.

Ազգականք, եւ առու արեան կուսին մարիամու. (Եպիփ. թաղմ.։)

Եկին ի խառան, եւ գտին անդ յառուարեան ազգէ իւրեանց. (Եպիփ. ծն.։)

որպէս նախնի լուսաւորիչն, ուստի եւ ինքն առուարեան նորա ... որ եւ առու արեան մեծ եւ սուրբ նախնոյն գրիգորի հայոց մեծաց. (Պիտառ.։)