s.

trench, channel;
brook, small stream of water;
հեղուլ՝ հոսել —ս արտասուաց, to shed tears profusely.

s.

(լծ. յն. րի՛աքս. լտ. ռի՛վուս տ. ըռմագ) ῤύαξ. rivus. Վտակ հոսեալ. ուղխ. գետ փոքր, (ջրոյ, արտասուաց, արեան, եւ այլն. վազուկ ջուր, պղտի գետ.).

Մեծութիւն թէ առուիւ (կամ առուով) գայցէ (յն. լոկ՝ հոսեսցի), մի՛ յօժարեսցին սիրտք ձեր. (Սղ. 11. ԿԱ.)

Թէ արտաքուստ հոսին մեծութիւնքն իբր զառու. (Վրդն. սղ.։)

Առուոցն ի վերայ հոսման. (Նիւս. կազմ.։)

Որպէս որք զառուսն տանին, նախ նշանահարս տեղեացն առնիցեն. (Արշ.։)

Յորժամ ի ջերմութենէ օդոյն ջուրն ծորեալ ելանէ ի ձեանն առուս առուս վիժելով, զհող երկրին ըզկնի իւր հեղեղատելով. (լաստ. ԺԶ։)

Մըտացդ աչաց օգնական եւ վկայ զգալւոյդ առուսն շնորհել։ Արտասուացն առուօքըզնոյն լուանալ. (Լմբ. սղ.։)

Այսպէս եւ յայնժամ լինէծ առուք արեան. (Լաստ. ԺԶ։)

Արեանն առուք իբր յաղբիւրէ իմն ի լեր դէն ի բաց արձակեալք. (Նիւս. կազմ.։)

Իբրեւ յեռանդնուտ յիմանալի քրայէ արտաշիկագոյն առու. (Այնաղթ. բարձր։)

αὕλαξ, ἁγωγός, ὁχετός. sulcus, rivus, canalis. Առուամէջք. այսինքն ագուգայ ակօսաձեւ, խողովակ, ջրանցք, ուրդի, երակ, խրամ, եւ այլն. ընդ որ հոսի ջուր կամ այլ ինչ հեղուկ, կամ հոսելովն գործէ զայն առուակս. ռմկ եւս. առու։

Ջուր բերել առուով ի գործ ինչ, կամ յաղագս ոռոչանելոյ. (Մխ. դտ.։)

Յանդաստանն առուօքն տանիցի մշակն զջուրն. (Նիւս. կուս.։)

(Փափկասէրն) զամենայն անդամսն առհասարակ առուս աղբանոցաց գործէ։ Զառուս տըղմոյն ձգել. (Ոսկ. մ. Գ 4։ եւ Ոսկ. յհ. Բ 30։)

Ծայրապատար զերակացն գործելով առուս. (Պիտ.։)

Զմանրն ի ձեռն ոմանց առուոց ի լերդին ածէ ի ձեռն ոմանց առուոց ի լերդին ածէ ի դուրս։ Անդուստ ի դուրս դիմեալք երկորեակ իմն առուք՝ ունին յինքեանս շունչ եւ արիւն. (Նիւս. կազմ.։)

Առ առուսն ռընդանն հաղողդաբար թողացոյց։ Սննդական առուս հատին ի մարմնի մերում, հատանելով իբրու ի պարտէզս առուս .. եւ նախ իսկ առուք՝ երկու երակք հատան առ թիկունս կոյս. (Պղատ. տիմ.։)

Արտօսրն հանդիպի, յորժամ խորագոյն խելապատկին որ ի տըրտմութենէ գոլորշիքն են՝ լնուցուն իբրեւ ի ձեռն առուացն ոմանց որ յաչսն դնացք են խոնարհագոյնք՝ զծանրուին պատրաստէ. (Բրս. գոհ.։)

adj.

իբր Առօղ. հաղորդ. տե՛ս ի բառն ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ, այս ինքն արենակից։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակնառու, աց

Ակնառութիւն, ութեան

Այլափառութիւն, ութեան

Անակնառու

Անակնառութիւն, ութեան

Անաչառութիւն, ութեան

Անբարբառութիւն, ութեան

Անկաշառառու, ի, աց

Անճառութիւն, ութեան

Անպատկառութիւն, ութեան

Անսպառութիւն, ութեան

Անփառութիւն, ութեան

Անփառունակ

Աչառու, աց

Աչառութիւն, ութեան

Ապառում

Առուագանամ, ացայ

Առուակ, աց

Առուակարկաչ

Առուահանք, հանաց

Voir tout