adj.

Ունակ աստեղաց. որ եւ ԱՍՏՂԱՎԱՐ. ԱՍՏՂԱՅԻՆ.

Երեք են երկինք. նախ օդեղէն, երկրորդ՝ աստղաւոր, երրորդ՝ վերին, ուր ասի յափշտակեալ պօղոս. (Տօմար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աստղաւոր աստղաւորք
accusatif աստղաւոր աստղաւորս
génitif աստղաւորի աստղաւորաց
locatif աստղաւորի աստղաւորս
datif աստղաւորի աստղաւորաց
ablatif աստղաւորէ աստղաւորաց
instrumental աստղաւորաւ աստղաւորաւք