va.

to hate, to abhor, to detest;
to become tired of, to take a dislike to.

ն.

μισέω odi, odio habeo որ եւ ԱՏԵԱՄ (լծ. լտ. օ՛տի) Չսիրել. չհաճիլ. զզուիլ գարշիլ. խորշիլ.

Ատեցեր զիս, եւ ոչ սիրեցեր։ Զմին սիրիցէ, եւ զմիւսն ատիցէ։ Ատելութի՝ զոր ի նանիր ատեցին զիս։ Որ ատէ զյանդիմանութիւն, անմիտ է.

Ած մեր սէր է. եւ արդ ընդէ՞ր արդեօք որք սիրոյ եմք, այնպէս ատեմք եւ ատիմք. (Առ որս. ՟Ժ՟Ե։)

Որով ատեցաւ յԱստուծոյ, եւ ատեաց զնա. (Լմբ. սղ.։)

Ատեցողք ամենեցուն, եւ ատեցեալք յամենեցունց. (Պիտ.։)

Ատեցողք արուեստից. (Խոր. ՟Գ 68։)

Ատեցողացն զբարիս. (Յհ. կթ.։)

Ուստի բարկութեամբ ատեալ՝ ետու զնոսա գերի. (Լմբ. ովս.։)

Ատեցեալ զսա. (Օր. ՟Ի՟Բ 17։)

Ատեցեալ զայր իւր։ Այնչափ ատեցեալ զմեզ, մինչեւ զնշանագիրսն անգամ ոչ ընկալան. (Խոր ՟Բ 40։ ՟Գ 47։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատեմ, եցի

Ամորձատեմ, եցի

Անհաւատեմ, եցի

Անջատեմ, եցի

Աշխատեմ, եցի

Արատեմ, եցի

Արգահատեմ, եցի

Բաղդատեմ, եցի

Բռնադատեմ, եցի

Գիշատեմ, եցի

Գլխահատեմ, եցի

Գլխատեմ, եցի

Գնահատեմ, եցի

Գունատեմ, եցի

Դիապատեմ, եցի

Դրուատեմ, եցի

Երկատեմ, եցի

Զատեմ, եցի

Ընդհատեմ, եցի

Թակարդապատեմ, եցի

Voir tout