ն.

στηλητεύω in cippo inscribo, noto, memoriae prodo Իբրեւ յարձանի դրոշմել. արձանագրել. յիշատակագրութեամբ եւ հրապարակաւ հաստատել. ճառել, հռչակել, մատենագրել անջնջելի օրինակաւ.

Որոց զառաքինութիւնսն ի տէրունեան գիրսն արձանակել եւ հռչակել դէպ եղեւ։ Զճշմարիտ գովսն սոցա արձանակեցելոյ։ Ոչ միայն ի տէրունեան գիրսն, այլն ի վերծանողացն միտս անջինջ արձանակեալ է։ Ամենեցուն հռչակեալ է եւ արձանակեալ է։ Ամենեցուն հռչակեալ է եւ արձանակեալ երկրայինցս յերկնի նշանքն. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. քհ. ՟Ե։)

արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազնական տաղսն։ Անջինջ յիշատակաւ արձանակեալ։ Գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն անջինջ յիշնատակօք. (Պիտ.։)