որ եւ ԱՎ, ԱԲ. Անուն ամսոյ առ ասորիս եւ եբրայեցիս.

Նաւասարդի (Ա. օգոստ. ԺԱ. աւ, ԻԳ։ նաւաս. Գ. օգ. ԺԳ. աւ, ԻԵ. Հ. կիրակ.։)

Ի հին մատեանս գրի որպէս յն. օ միգրօն ο . Որ՛ մեզ փոխադարձի ի ո, եւ այժմ դրոշմի օ. իմա՛ ի մէջ բաղաձայնից, կամ յառաջ քան զբաղաձայն ինչ ի սկզբն բառից. իսկ ի յանգս եւ յառաջ քան զձայնաւորս հնչի որպէս ավ։ cf. Ւ, եւ cf. Օ։ Սորին վասն անխտիր գրի ի ձեռագիրս, ասաւղ կամ ասող. ասաւղք կամ ասողք. պաւլիս, կամ պոլիս, եւ այլն. զոր օրինակ եւ առ եբրայեցիս, արաբացիս եւ այլն, որպէս եւ առ գաղղիացիս, օտառն՝ գրի ա եւ նշանադրօք։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագռաւ, ու

Ազգադաւ

Ազգահաւ, ի, ուց

Ալաւունք

Ալաւսունք

Ախաւեղագէս

Ախտաւոր, աց

Ախտաւորութիւն, ութեան

Ականաւոր, աց

Ականջացաւ, ոյ, ի

Ակնջցաւութիւն, ութեան

Ահա աւադիկ, Ահա աւանիկ, Ահա աւասիկ

Ահաւադիկ

Ահաւանիկ

Ահաւասիկ

Ահաւոր, աց

Ահաւորագոչ

Ահաւորալուր

Ահաւորանամ, ացայ

Ահաւորապէս

Voir tout