adv.

Աւաղելի օրինակաւ. թշուառաբար. խեղճաբար.

Ադամ արտաքոյ դրախտին նստելով՝ աւաղապէս աշխարէր. (Ոսկ. ծն.։)

Զգլուխն շարժելով յայսկոյս եւ յայն աւաղապէս աշխարէր. (Ոսկ.։)