cf. ԱՒԱՂԱՆՔ.

Զյոյժ առաւելեալ աւաղումն եղկանաց զեկուցանէ. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աւաղումն աւաղմունք
accusatif աւաղումն աւաղմունս
génitif աւաղման աւաղմանց
locatif աւաղման աւաղմունս
datif աւաղման աւաղմանց
ablatif աւաղմանէ աւաղմանց
instrumental աւաղմամբ աւաղմամբք