s.

ԱՓԻՄԵՌԻՆՈՍ կամ ԱՓԻՄԵՌՆՈՍ. Բառ յն. աղաւաղեալ. այն է էֆիմէրինօս ἑφημερινός quotidianus, diurnus Օրըստօրեայ. ազգ ջերման։ (Մխ. բժիշկ. ստէպ։)