cf. ԱՊՇԵՑՈՒՑԱՆԵՄ.

Զուշն ափշեցուցեալ։ Ցնորք թշնամւոյն անհնարին թախծանօք յիմարեալ ափշեցուցանեն առաւել՝ քան արբեցութեամբ. (Մանդ. ՟Ի՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ափշեցուցանեմ
դու ափշեցուցանես
նա ափշեցուցանէ
մեք ափշեցուցանեմք
դուք ափշեցուցանէք
նոքա ափշեցուցանեն
Imparfait
ես ափշեցուցանեի
դու ափշեցուցանեիր
նա ափշեցուցանէր
մեք ափշեցուցանեաք
դուք ափշեցուցանեիք
նոքա ափշեցուցանեին
Aoriste
ես ափշեցուցի
դու ափշեցուցեր
նա ափշեցոյց
մեք ափշեցուցաք
դուք ափշեցուցէք
նոքա ափշեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ափշեցուցանիցեմ
դու ափշեցուցանիցես
նա ափշեցուցանիցէ
մեք ափշեցուցանիցեմք
դուք ափշեցուցանիցէք
նոքա ափշեցուցանիցեն
Aoriste
ես ափշեցուցից
դու ափշեցուսցես
նա ափշեցուսցէ
մեք ափշեցուսցուք
դուք ափշեցուսցջիք
նոքա ափշեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ափշեցուցաներ
դուք մի՛ ափշեցուցանէք
Impératif
դու ափշեցո՛
դուք ափշեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ափշեցուցանիջիր
դուք ափշեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ափշեցուսջի՛ր
դուք ափշեցուսջի՛ք