va.

cf. Ափսոսամ.

ն.

որ եւ ԱՓՍՈՍԱԼ. Աւաղել. եղուկ կարդալ. ցաւակցել, կարեկցիլ.

Աթենացիքն ափսոսէին զնա. (Վրք. դիոնես.։)

Զոր յառաջ ափսոսէին երկնաւորքն՝ փոքրիկ տեսանելով զնա. (Վրդն. երգ.։)

Ետ այնմ ափսոսեալ սրտիւ զղջանալ. (Գանձ.։)