s.

leg

s.

σκέλος crus, pes, suffragum, totum a femore ad pedem (նոյն ընդ տճկ. այագ) Ոտք սրունիւք հանդերձ. թարգմանի եւ ոտք, աքեացք, բարձք. ազդր. սրունք. կարթք. տոտիկ.

Որպէս թաթք առ ի գնալ եւ յընթանալ, եւ այլքն որ ինչ միանգամ ի ձեռն աքից գործին. (Փիլ. բագն.)

Ընդդէմ խթանի աք ածցէ. (կամ աքացէ. Շ. մտթ. առ Լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատաքայլ

Ամենափափաքելի

Այաքս, սայ

Այծաքաղ

Անաքարսիս, րսեայ

Անաքսագորաս, րայ

Անաքսարքոս, սիւ

Անաքսիմանդրոս, րի

Անաքսիմենէս, նեայ

Անզօշաքաղ

Անթաքուն

Անթաքուստ

Անթաքչելի

Անմաքուր

Անմաքրական

Անմաքրապէս

Անմաքրասէր

Անմաքրութիւն, ութեան

Անսայթաք

Անսայթաքելի

Voir tout