adj. s.

hay-rick;
heaped up, piled, bound up;
polypetalous;

gr.

— անուն, բառ, compound word.

s.

στοιβή (ծ. թ. իսթիֆ. լտ. սդիբա՛դիօ) acervus, congeries Դէզ խրձանց կամ հնձոց արմտետց եւ խոտոյ. շեղջ. գադիշ.

Ի բարդից մինչեւ ցկանգնաւորն. (Դտ, ՟Ժ՟Ե. 5։)

Ընկենոյր (զխոտս) բարդս բարդս ի մէջ զօրացն. (Ագաթ.։)

Մշակն շուրջ գալով զբարդիւ միով. (Փարպ.։)

Տանց եւ բարդից վնասել հրդեհիւք. (Մանդ. ՟Ժ՟Բ։)

adj.

ԲԱՐԴ. ա. σύνθετος compositus Յիրերաց վերայ եդեալ. կրկնեալ. խառն կամ զօդեալ, հակակայ պարզ եղելումն. որպէս ռմկ. Բարդ ասին ծաղիկք բազմաթերթք. իսկ առ քերականս՝ Բառ զօդեալ յերկուց նշանական բառից. զոր օրինակ, մարդասէր, գերեվար, բարձընտիր, այրուձի, եւ այլն.

Ձեւք անուանց են երեք. (պարզ, բարդ, յարաբարդ. Թր. քեր.։)

Պարզ ասէ զմեկնակ անունն. (բարդ՝ զերկուս կցեալս յիրեարս. Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբարդ

Անբարդելի

Բարդեմ, եցի

Բարդութիւն, ութեան

Խբարդեայ

Հողաբարդ

Յարաբարդ

Յարաբարդեմ, եցի

Յարաբարդութիւն, ութեան

Voir tout