adj.

fortified in a very high place.

adj.

Բարձր եւ ամուր. հզօր եւ անառիկ.

Կախեաց զնիկանովրայ զգլուխն զբարձրամուր աշտարակէն. յն. ակառն կամ բերդ. ( ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 35։)