s.

blearedness.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բժոտութիւն բժոտութիւնք
accusatif բժոտութիւն բժոտութիւնս
génitif բժոտութեան բժոտութեանց
locatif բժոտութեան բժոտութիւնս
datif բժոտութեան բժոտութեանց
ablatif բժոտութենէ բժոտութեանց
instrumental բժոտութեամբ բժոտութեամբք