s.

cf. Գաղթ.

cf. ԳԱՂԹ. ἁποικία colonia

Զօրավար գաղթականութեան։ Յունական գաղթականութիւնն։ Առ յունական գաղթականութեամբն. (Եւս. քր. ՟Ա. եւ ՟Բ։)

Յօրինակ եօթնօրեայ աշխարհիս տաղաւարաց եւ գաղթականութեանց. (Կամրջ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գաղթականութիւն գաղթականութիւնք
accusatif գաղթականութիւն գաղթականութիւնս
génitif գաղթականութեան գաղթականութեանց
locatif գաղթականութեան գաղթականութիւնս
datif գաղթականութեան գաղթականութեանց
ablatif գաղթականութենէ գաղթականութեանց
instrumental գաղթականութեամբ գաղթականութեամբք