bot. s.

monks rhubarb.

s.

Քաղ. որ եւ նոյն կարծի ընդ Գայլխոտ. Մոլախոտ վնասակար՝ ապականիչ այգեաց.

Եղիճն եւ պատաղիճն ... որոմնն, կայծուն, գաղձն վնասակար. (Ագաթ.։ եւ Ճ. ՟Բ.։ եւ Սարգ. յկ. ՟Գ։)

Եկեր սուր զուռս քո. ըստ այլոյ թարգմանութեան, զգաղձն ասէ. զի զայլս վնասէ. (Մխ. երեմ.։)