adj.

Շարժեալ յաւուրս գարնայնոյ. գարնանազայր.

Ծով գարնանաշարժ ալեօք. (Գանձ.։)

Գարունաբեր գարնանաշարժ գեղգեղելով երփնազարդեալ. (Նար. տաղ.։)

Գարնանաշարժ յարութեամբ՝ որոտընդոստ արթնութեամբ, ծով իւր ալեօքըն ցնծայր՝ կարաջահոս վտակօք. (Տաղ կոստանդեայ.։)

Ցորեան առանց որոման ի գարնանաշարժ յարութեանն բուսանիցի. (Ոսկիփոր.։)