adj.

that causes to abhor;
that abhors, detests.

adj.

Իբր Գարշ համարօղ, զզուօղ. որպէս յն. βδελυσσόμενος Abominans, qui execratur

Ընդ ատելիս ձեր եւ ընդ գարշեցուցիչս. (Ես. ՟Կ՟Զ. 5։)

Եւ իբր Զզուեցուցիչ. գարշելի. որպէս յն. βδελικός Execrabilis

Ներքինն լի է հոտով նեխութեան եւ գարշեցուցիչ ախտիւ. (Սարկ. քհ.։)