s.

weeping, wailing, noise;
— գործել, to weep;

adv. prep.

on, up, above;
more, very, much.

նխ.

հյց. խնդրով. ὐπέρ super, supra Ի վեր քան. գեր քան. գերագոյն. քան. առաւել քան. վեր, աւելն քան. (պ. պէր. յն. իբէ՛ր. լտ. սու՛բէր, սու՛բրա)

Գեր զմարդիկ։ Գեր զբնաւ։ Աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս։ Աւելի գեր զասացեալսս։ Գեր զբազումս, եւ այլն. (Պիտ.։)

Գեր զասացեալսս վատթարագոյն. (Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. պաւլ.։)

Գեր զոր ի մեռային զդառնահոսան ջրոցն ծորումն. (Անան. եկեղ։)

Գեր զոր ոչ ինչ եղիցի այլ վերանցեալ սեռ. (Պորփ.։)

Յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ. (Խոսրովիկ.։)

Կենաց փայտ, եւ գեր ամբարձեալ զմայրսն լիբանանու. (Համամ առակ.։)

Սեռ. խնդրով.

Գեր օրինացն անցանել։ Գեր մարդկան գտան սովաւ զօրացեալ. (Լմբ. եկեղ.։)

Որով զմարդիկ գեր դասեցեր վերնոցն. (Գանձ.։)

Այլ եւս խնդրովք. որպէս Քան.

Ու՞մ այլ ումեք իրաւացի առաւել՝ գեր դմա չափել հատուցումն. (Պիտ.։)

adj. adv.

Անխնդիր. մ.ա. որպէս Գերագոյն. աւանդ.

Գե՛ր ելոց, եւ նուաստից։ Գեր ի վերնայինսն զնոր ժողովուրդ առ քեզ մատուսցես. (Նար. ՟Գ. եւ Նար. գանձ խչ.։)

նխ.

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ. նխ. սեռ. խնդրով. ὐπέρ supra, prae եւ այլն. Վերագոյն. ի վեր քան. առաւել քան.

Սովորութիւն եղեւ ասել, որ գեր ի վերոյ գլխոյս է, ի վեր։ Ամենայն զօրութեան գեր ի վերոյ աստուածութիւն է. (Փիլ. ՟ժ. բան.։ եւ Փիլ. ել. ՟Բ. 68։)

Հոգեւորն՝ սորա գեր ի վերոյ է. (Նիւս. կազմ. ՟Թ։)

Գեր ի վերոյ լինիցին ախոյանին. (Եզնիկ.։)

Գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Զայս հանապզ եւ միշտ խոկամք, զի ընկերին գեր ի վերոյ լինիցիմք. (Խոսր. պտրգ.։)

Որք կոյսք իցեն վասն աստուծոյ, եւ գեր ի վերոյ գայցեն ամուսնացելոց, եւ ամբարհաւաճիցեն. (Կանոն.։)

Գեր ի վերոյ ծայրից լերանց, կամ սրբոյն Գողգոթայ, ամենայն երկնի, կամ ալեաց ցանկութեան, քննութեան, երկիւղի, եւ այլն. (Անան. եկեղ.։ Շար.։ նար։ Մաշկ.։ Լմբ.։)

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ. Բցռ. խնդրով իբր ռմկ.

Ի զանգիտելոյ եւ ի պատկառանաց գեր ի վերոյ լինել. (Ոսկ. եբր.։)

adj. adv.

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ.

Գեր ի վերոյ տեսեալ զարարիչն եկեալ. (Շար.։)

Գեր ի վերոյ զօրութիւնք. (Սարգ. յկ. ՟Դ։)

Ի գեր ի վերոյսն կացուցանել զնա. (Մաշկ.։)

Զգեր ի վերոյսն է առ գովութեան մրցանակս. (Պիտ.։)

նխ.

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ ՔԱՆ. նխ. Գեր, գեր քան.

Ճոխանամք նոքօք գեր ի վերոյ քան զարժանն. (Շար.։)

Գեր ի վերոյ եմք քան զյոլովս. (Վրդն. ծն.։)

Գեր ի վերոյ քան զբան սպասաւորութիւն տնօրինական գործոց. (Սկեւռ. աղ.։)

Ի գեր՝ վերոյսն քան զկարն իւր յանդգնիլ ձեռնարկել. (Սարգ. յկ. յռջբ։)

s.

ԳԵՐ ՔԱՆ. գ. Գեր. գեր ի վերոյ քան, ի վեր քան.

Գեր քան զամենայն ազինս նախնեաց։ Մկրտեաց, եւ գեր քան զջուր։ Ձայն սաղմոսողին գեր քան զմարգարէութիւն։ Կշտամբեալս գեր քան զծուր. (Նար.։)

Առատացուցանէ գեր քան զբան՝ զշնորհս անպարտ մահու նորա ի վերայ պարտաւորացն. (Սկեւռ. ես.։)

Ի մեծ ազդմանէ այսր աղաղակի գեր քան ի վերնոցն՝ քանդեալ վերացաւ դրանդն ամրութեան կամաց. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աւագերէց, րիցու

Բազնագերան

Գերաբնութիւն, ութեան

Գերաբուն

Գերագահ

Գերագգուեմ, եցի

Գերագոյ, ից

Գերագոյակ

Գերագոյն, գունի

Գերագոյութիւն, ութեան

Գերադասեմ, եցի

Գերադրական

Գերադրեմ, եցի

Գերադրութիւն, ութեան

Գերազանց

Գերազանցեմ, եցի

Գերազանցութիւն, ութեան

Գերազանցօրէն

Գերազարդ

Գերազօր

Voir tout