s.

superior or excellent nature;
state of a supernatural thing.

s.

ὐπερφυές supernaturalitas Գերագոյն բնութիւն. գերազանցութիւն քան զբնութիւն.

Գերաբնապէս ունի զգերաբնութիւն։ Այսոքիւք ունի զգերաբնութեանն գերագոյութիւն. (Դիոն.)

Որ ամենայնի գերաբնութեամբն յաղթէ. (Սկեւռ. լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գերաբնութիւն գերաբնութիւնք
accusatif գերաբնութիւն գերաբնութիւնս
génitif գերաբնութեան գերաբնութեանց
locatif գերաբնութեան գերաբնութիւնս
datif գերաբնութեան գերաբնութեանց
ablatif գերաբնութենէ գերաբնութեանց
instrumental գերաբնութեամբ գերաբնութեամբք