s.

ravage, ruin, pillage.

s.

Գերփանք. գերփելն, իլն.

Գերփումն տանց. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Աւերէր զերկիր գերփմամբ եւ յափշտակութեամբ. (Ուռպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գերփումն գերփմունք
accusatif գերփումն գերփմունս
génitif գերփման գերփմանց
locatif գերփման գերփմունս
datif գերփման գերփմանց
ablatif գերփմանէ գերփմանց
instrumental գերփմամբ գերփմամբք