vn.

to compassionate, to pity, to be moved to compassion, to pardon, to grow tender.

չ.

οἱκτείρω miseror, commiseror, σπλαγχνίζομαι visceribus, affectu misericordiae tangor Շարժիլ ի գութ. աղեկիզիլ. խնայել, ողորմել. գորովիլ. մարդասիրել.

Գթալ ի նոսա. ի վերայ որդւոց. ի ժողովուրդ, կամ ի վերայ ժողովրդենա. եւ այլն։

Գթալն սրտին է, եւ անձկալն՝ հոգւոյն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ե։)

Որ գթացաւ առ հողանիւթեայ եւ անարգ բնութիւնս. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Լու՛ր աղաչանաց մերոց տէր մարդասէր, եւ գթա՛ ի մեզ. (Ժմ.։)

Գթացի՛ր. (Մագ. ոտ.։ Ճ. ՟Ա.։ Մեսր. երէց.։)

Գթաց։ Ոչ գթացին. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։)

ԳԹԱԼ. իբր Անձկալ. փափաքել. իղձ լինել.

Գթամ յաներեւոյթ փառսդ։ Յորժամ խոկումն մեր հաճի եւ գթայ ի յերկինս. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գթամ
դու գթաս
նա գթայ
մեք գթամք
դուք գթայք
նոքա գթան
Imparfait
ես գթայի
դու գթայիր
նա գթայր
մեք գթայաք
դուք գթայիք
նոքա գթային
Aoriste
ես գթացայ
դու գթացար
նա գթացաւ
մեք գթացաք
դուք գթացայք
նոքա գթացան
Subjonctif
Présent
ես գթայցեմ
դու գթայցես
նա գթայցէ
մեք գթայցեմք
դուք գթայցէք
նոքա գթայցեն
Aoriste
ես գթացայց
դու գթասցիս
նա գթասցի
մեք գթասցուք
դուք գթասջիք
նոքա գթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գթար
դուք մի՛ գթայք
Impératif
դու գթացի՛ր
դուք գթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գթասջի՛ր
դուք գթասջի՛ք