adj.

green, that is not dry;
fresh;

s.

—, գեղ —, verdure, herb, grass, greens.

adj.

χλωρός (յորմէ շլոռոս). viridis Առոյգ եւ կանաչ. զուարճ. կանանչ. (լծ. հյ. դալ, տաղ, ճիւղ. թ. տալ. յն. թա՛լլօս. իտ. ճիա՛լլօ).

Խոտ, փայտ, գաւազան դալար. (Ծն. ՟Ա. 30։ Առակ. ՟Ի՟Է. 25։ Ես. ՟Ժ՟Ե. 6։ ՟Ի՟Թ. 23։ Մրկ. ՟Զ. 29։ Եզեկ. ՟Ժ՟Է. 24։ ՟Ի. 47։ Ծն. ՟Լ. 37։)

Դեղ դալար ի դաշտի. (ա՛յլ ձ. լոկ, դալար. յն. դալարի. Թու. ՟Ի՟Բ. 4։)

Գան հարկանէին բրօք դալարօք. (Ճ. ՟Ա.։ Հ=Յ. դեկտ. ՟Ժ՟Թ.։)

Ոլոռն դալար. (Վրք. հց. ՟Ե։)

Եւ ὐγρός humidus Նոր. խոնաւ. կակուղ. ջերմ. դաժայ, թարմ.

Ջլօք գալարովք։ Ջիլս դալարս. (Դտ. ՟Ժ՟Զ. 7. եւ 8։)

Զդալար եւ զչոր խորտկացն հանդամանս եւ զօրէնս. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 17։)

Միս դալար. (Վեցօր. ՟Զ։)

Հաց դալար. (Վրք. հց. ձ։)

Բե՛ր դալար թուզ. . տե՛ս զթուզս, որ դեռ դալար է, եւ ահա կաթէ կաթնն. (Ոսկիփոր.։)

Դալար մանր ձուկն։ Դալար գինձ. (Մխ. բժիշկ.։)

s.

ԴԱԼԱՐ. գ. իբր Դալարի. խոտ. բանջար. χόρτος, χλοή foenum, gramen, viride germen

Ի դալար վայրի եւ ի ցօղոյ երկնից հանգիցէ. (Դան. ՟Դ. 12.) այսինքն ի խոտ երկրի, որպէս ասի զկնի։

Զամենայն դալար խոտոյ. (Յայտ. ՟Ը. 7։)

Իբրեւ զցօղ ի վերայ դալարոյ. յն. խոտոյ. (Առակ. ՟Ժ՟Դ. 12։)

Օրինակաւ դալարի եւ ծաղկաց. (Կամրջ.։)

Ի մէջ դալարոց ծաղկածին վայրից. (Նար. կ.։)

Դալարիւք (կամ դալարովք) միայն կերակրեալք. (Վրք. հց. ՟Ե։ Լմբ. սղ.։)

Մինչեւ ... ի դալար մի որ ելանէ ի դալարուտ պահանգի՝ որ արկեալ է յորմ. (Եփր. թագ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դալարաբեր

Դալարաբերեմ, եցի

Դալարաբեր լինիմ

Դալարագեղ

Դալարագոյն

Դալարազարդ

Դալարազգեաց

Դալարահեր

Դալարանամ, ացայ

Դալարավայր

Դալարարար

Դալարացուցանեմ, ուցի

Դալարեղէն, ղինի, նաց

Դալարեմ, եցի

Դալարի, արւոյ, րեաց

Դալարիմ, եցայ

Դալարութիւն, ութեան

Դալարուտ

Մշտադալար

Յարադալար

Voir tout