s.

opening or entrance to a plain or field.

s.

Բերան դաշտի, այսինքն մուտք կամ ելք նորա.

Իջեալ մինչ ի դաշտաբերանն մեծ. (Խոր. ՟Բ. 6։)

Գտեալ տեղի բարեխառն մօտ ի դաշտաբերանն. (Ճ. ՟Բ.։)