s.

part or side of the country.

s.

Դաշտային կողմն երկրի. դաշտ.

Ի դաշտակողմանն եւ ի լեռնակողմանն. (Յուդթ. ՟Ժ՟Ե. 3։)

Տիրեաց ամենայն դաշտակողմանն. (Յիշատ.։)

Ել սահակ շրջել ընդ դաշտակողմն ընդ երեկս աւուրն. հեբրայեցի՝ յաղօթս կալ ասէ. (Եփր. ծն.։)